بسته شدن ویزاهای مهارتی ایالت ویکتوریا
۱۱
خرداد

بسته شدن ویزاهای مهارتی ایالت ویکتوریا

برنامه انتخابی ویزاهایی مهارتی ایالت ویکتوریا برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بسته شد.

این ویزاها شامل ویزای اقامت دائم سابکلاس ۱۹۰ و همچنین ویزای اقامت موقت سابکلاس ۴۹۱ می شود. اپلیکیشن هایی که تا تاریخ ۲۸ ماه می ثبت شده اند ارزیابی خواهد شد. اپلیکیشن های بعدی در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ پذیرفته خواهند شد.

ایالت ویکتوریا در دوران کرونا ویروس با یک چالش اقتصادی و سلامت رو به رو شده است و برای بیرون آمدن از این چالش اولویت پذیرش با مشاغلی است که تخصص آنها می تواند کمکی به این مشکلات باشد و به همین دلیل جاهای خالی باقی مانده به این مشاغل اختصاص خواهد یافت. از متقاضیان درخواست میشود که در سال مالی جدید باز هم اپلای کنند و به دلیل این کیس خاص پیش آمده هیچ  نیازی نیست که ۶ ماه برای اپلای جدید صبر کنند.

اما لازم به ذکر که این ایالت هنوز در ویزاهای زیر اپلیکیشن ها را می پذیرد.

 (Business Innovation – Extension only (subclass 188A Extension
( Significant Investor – Extension only (subclass 188C Extension
( Permanent Business Innovation (subclass 888A
( Permanent Investor (subclass 888B
(Permanent Significant Investor (subclass 888C