نتایج دعوت نامه‌های ماه مارچ
۲۳
بهمن

نتایج غیر رسمی دعوت نامه‌های ماه فوریه

نتایج دعوت نامه های این ماه در ۱۱ فوریه ۲۰۲۰ تخمین زده شده در این راند حدودا بین ۸۰۰-۱۲۰۰ دعوت نامه برای ویزای سابکلاس ۱۸۹ صادر شده است و کمترین امتیاز نیز ۹۰ تخمین زده شده است. و کمترین امتیاز نیز برای ویزای سابکلاس ۴۹۱ امتیاز ۸۵ تخمین زده شده است. در این راند اداره ی مهاجرت ۶۰ درصد از ویزاها را به مشاغل پرطرفدار و ۴۰ درصد باقی مانده را به مشاغل کم طرفدار اختصاص داده است. اطلاعات دقیق تر در خصوص این راند و امتیازها را بعد انتشار نتایج رسمی از سوی اداره ی مهاجرت در طی چند روز آینده به حضورتان خواهیم رساند.

 

 

Pro rata Occupations

(Estimated Points (EOI

EOI Estimated date

(ACCOUNTANTS (2211

۹۰

۱۱/۲/۲۰۲۰

(AUDITORS (2212

۹۰

۱۱/۲/۲۰۲۰

(ELECTRONIC ENGINEER (2334

۸۵

۱۱/۲/۲۰۲۰

INDUSTRIAL, MECHANICAL AND RODUCTION ENGINEER 2335

۹۰

۱۱/۲/۲۰۲۰

(OTHER ENGINEER PROFESSIONALS (2339

۹۰

۱۱/۲/۲۰۲۰

(ICT BUSINESS ANALYST (2611

۹۰

۱۱/۲/۲۰۲۰

SOFTWARE APPLICATIONS PROGRAMMER 2613

۸۵

۱۱/۲/۲۰۲۰

COMPUTER NETWORK PROFESSIONALS 2631

۹۰

۱۱/۲/۲۰۲۰